តើនរណាច្នៃប្រឌិតកពា្ចក់ថាមពលអគ្គិសនីប្រើពន្លឺពន្លឺព្រះអាទិត្យ