ផា​រិទ្ធៈ អ្នក​​ច្នៃ​ប្រឌិត​ប្រព័ន្ធ​​សូ​ឡា​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​វិស័យ​កសិកម្ម