អតីត​គ្រូ​បង្រៀន​មួយ​រូប​បង្កើត​រថយន្ត​ប្រើ​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​ដំបូង​នៅ​កម្ពុជា